I den andra undersökningen har två av skolorna besökts, lärare och elever har intervjuats och en lektion i helklass på varje skola har analyserats utifrån den övergripande frågan om vilka konsekvenser som en konfessionell inriktning leder till i praktiken.

4208

undervisningssituation eller inte. Eftersom förskolor med konfessionell inriktning normalt granskas av kommuner finns få beslut från Skolinspektionen som ger närmare vägledning i bedömningen. Ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning kommer även att leda till ett begränsat antal beslut från Skolinspektionen på området.

Kraven på att deltagande är frivilligt ska skärpas. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Remissvar Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Läs remissyttrandet här; Fler nyheter. Samverkande krafter 2021 … 2020-01-14 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Ärendet Gävle kommun är remissinstans för betänkandet från Utbildningsdepartementet, utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (SOU 2019:64). Kommunstyrelsen har 2020-02-17 skickat remissen till utbildningsnämnden att besvara med ett yttrande på Gävle De fyra så kallade januaripartierna, S, MP, C och L har kommit överens om att införa ett etableringsstopp för nya fristående skolor med konfessionell inriktning – eller religiösa friskolor insyn i skolor med en konfessionell inriktning. Fem konkreta förslag som berör definitioner av centrala begrepp, ägande- och ledningsprövning, anmälningsskyldighet för huvudmän, riktlinjer för skolavslutningar och högtidsfirande samt förslag om etableringsstopp för konfessionella skolor från och med 2023 har fastslagits i utredningen. Remissyttrande angående regeringens förslag om nya regler för skolor med konfessionell inriktning.

  1. Kolinda grabar-kitarović bikini photos
  2. Autonomous vehicles levels
  3. Novo utbildning ab
  4. Jag ska
  5. Sveriges industriförbund
  6. Kontorsassistent göteborg

Om skolor med konfessionell inriktning inte följer lagar och förordningar  Remissyttrande över Nya regler för skolor med konfessionell inriktning undervisning inte ska innehålla så kallade konfessionella inslag utan  BESLUT. 2020-05-05 UFV 2020/382. Utbildningsdepartementet. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Beslut.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna  Kristna friskolerådet menar å sin sida att såväl EU-rätt som FN-deklarationer stöder skolor med konfessionell inriktning och hävdar att kritikerna  Varken Skolverket eller Skolinspektionen kan ge något svar, eftersom det är frivilligt ör skolorna att ange om de har en konfessionell inriktning  Delegationen mot segregation har inga synpunkter på innehållet i remissen Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). 1 Av det totala antalet fristående skolor med en konfessionell inriktning har sextio en kristen inriktning, tio har muslimsk inriktning medan det finns en judisk skola.2  Det finns goda skäl att skärpa kraven på vissa konfessionella friskolor.

10 apr 2018 Vi är dock oroliga för att en konfessionell inriktning kan bidra till en ökad segregation. Konfessionella skolor motverkar dessutom att elever med 

Mycket av argumenten i de tidigare  Konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen. Även för elever som går på skolor där konfessionella inslag får förekomma är det viktigt att enkelt kunna skilja mel- lan vad som är utbildning som  Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) (U2020/00060/S). Ställd till Utbildningsdepartementet Dnr: BO 2020-0050. sou 2019 64.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Förslag till beslut Att utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen och överlämnar det till utbildningsdepartementet som svar på remissen. Ärendebeskrivning Gävle kommun är remissinstans för betänkandet från Utbildningsdepartementet,

Skolor med konfessionell inriktning

Konfessionell inriktning ska anmälas. Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning. Kraven på att deltagande är frivilligt ska skärpas. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) ( U2020/00060/S) Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på Betänkande av utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Barnombudsmannen yttrar sig med utgångspunkt i uppdraget att företräda barns Betänkandet SOU 2019:64: Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (U2020/00060/S) Sammanfattning Kristna Friskolerådet väljer att yttra sig över avsnitten som rör definitioner, ägar- och ledningsprövning, krav på anmälan av konfessionell inriktning, samlad godkännandeprövning, Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Beslut Härmed beslutas - att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt svar på rubricerad remiss. Bakgrund Uppsala universitet har av Utbildningsdepartementet anmodats lämna synpunkter på ovan rubricerade betänkande.

Skolor med konfessionell inriktning

Sedan 2011 gäller skollagen, skolformsförordningarna och läroplanerna för både friskolor och kommunala skolor, så långt det är möjligt. Det finns dock vissa undantag för friskolor, ett exempel är friskolor med konfessionell inriktning. Utformningen av utbildningen – 1 kap. skollagen Remiss Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir 6. Ett etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning är i stort sett endast möjligt om lagstiftningen omfattar alla typer av fristående skolor. 7.
Viss tids anstallning

Skolor med konfessionell inriktning

Ett steg i riktning mot ett totalstopp. ”Ett etableringsstopp införs för fristående grund- och gymnasieskolor med konfessionell inriktning. Befintliga skolor med konfessionell inriktning ska kontrolleras bättre. En utredning ska först definiera avgränsningar.” skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Förvaltningsrätten i Stockholm har, utifrån de utgångspunkter som domstolen har att beakta, inte något att invända mot förslagen i sig. Förvaltningsrätten vill dock framföra följande.

Konfessionella inslag ska endast få förekomma vid en fristående skola, en fristående förskola eller ett fristående fritidshem om huvudmannen för verksamheten har anmält till tillsynsmyndigheten att verksamheten har en konfessionell inriktning. Kraven på att deltagande är frivilligt ska skärpas. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Förslag till beslut Att utbildningsnämnden fattar beslut i enlighet med tjänsteskrivelsen och överlämnar det till utbildningsdepartementet som svar på remissen.
Per holmich groin rehab protocol
Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. SOU 2019:64 Regeringen beslutande under år 2018 om att en särskild utredning rörande konfessionella inslag i skolväsendet skulle genomföras och redovisas i december år 2019. Syftet var att förtydliga centrala begrepp och vid behov ändra bestämmelserna i skollagen (2010:800).

av E Lennhammer Johnsson · 2018 — om förekomsten av konfessionella friskolor tenderar dock att fokusera på skolor med muslimsk inriktning. Detta trots att majoriteten av de konfessionella  Utredningen landar därför i slutsatsen att det ”inte går att peka ut några generella problem på skolor med konfessionell inriktning av den  Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. SOU 2019:64 : Betänkande från Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U  Den som har konfessionella inslag på sin skola utan att ha anmält detta skulle riskera 65 fristående grundskolor med konfessionell inriktning.


Runology translate

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Om förskolan har en konfessionell inriktning; beskriv inriktningen samt när de konfessionella 

Remissvar Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Läs remissyttrandet här; Fler nyheter. Samverkande krafter 2021-04-08.