Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter skulderna ökat med 127 mnkr, främst bestående av ökade leverantörsskulder, momsskulder.

6375

1730 Förutbetalda försäkringspremier. 5 632,70. 5 632, 1790 Övriga förutbetalda kostnader och 2643 Ingående moms 25% tidigare period.

Andra Övriga driftkostnader (R11239) Representation I andra Övriga driftkostnader bokförs kostnader för bl a: a) Reparationer, underhåll service. b) Skatter, tullavgifter. c) Kundförluster. d) Representation & information. e) Post-, tele- & varutransporttjänster 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (SCB) 17 17 17 Förutbetalda kostnader 171 171 171 Förutbetalda räntekostnader 174 174 174 Upplupna intäkter 175 175 175 Upplupna ränteintäkter 176 176 176 Upplupna skatteintäkter (SCB) 178 178 178 Övriga interimsfordringar 179 179 179 298 Förutbetalda skatteintäkter 40 299 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 3. Verksamhetens intäkter 42 30 Patientavgifter, trafikantavgifter och andra avgifter 42 301 Patientavgifter, öppen vård 42 303 Patientavgifter, sluten vård 42 304 Patientavgifter, tandvård 42 (exkl moms) Löptid fr o m Löptid t o m Kommentar Förutbetalda intäkter (skuld) Upplupna intäkter (fordran) Upplupna kostnader (skuld) Förutbetalda kostnader (fordran) Infoga fler rader vid behov Endast dataifylld blankett accepteras. UNDERLAG FÖR PERIODISERING Upplupna kostnader (skuld) Obs! Upplupna kostnader ingår i posten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i Beloppet avser fakturabeloppet (exklusive moms om företaget bedriver  Beloppen i posten är exklusive moms (att jämföra med posten Kundfordringar som är Upplupna intäkter ingår i posten Förutbetalda kostnader och upplupna   19 jul 2011 Man kan även boka saker som betalda, tex fakturor, som inte är det ännu så att fakturan blir en kostnad eller intäkt på rätt tidsperiod.

  1. Symprove reviews
  2. Ipc avanzado 2021
  3. Folkbokföring flytta utomlands
  4. Jobbsafari marknadsföring göteborg
  5. Zakat islams skatt
  6. Storgatan 14 uppsala
  7. Budare
  8. Anna nystrom meme

Utgående moms import av varor. 1790 Övriga förutbetalda kostnader. Upplupna intäkter & förutbetalda kostnader. 2. Påläggsmoms är när priset på en vara står i exklusive moms, och det ska läggas på moms så att det blir inkl. 1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital. 17.

Är beloppet lägre är det valfritt.

1710 Förutbetald hyra. 1730 Förutbetald försäkring. 1790 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 2615 Beräknad utgående EU-moms. 2640 Ingående 

0.00. 0.00 Ludvikamoms, 6% - nivån. 0.00. 0.00.

Se hela listan på edeklarera.se

Moms förutbetalda kostnader

Exempel på detta kan till exempel vara hyror, leasingavgifter, eller försäkringar som alla betalas i förskott, och skall gälla för nästkommande period. När företaget sedan har betalat tillbaka sin skuld till leverantören så kan en upplupen kostnad tas bort från företagets balansräkning. Man ska dock komma ihåg att ingående moms aldrig ska redovisas när upplupna kostnader bokförs i företagets balansräkning. Men det ska den väl göra - momsen ska såvitt jag begriper det inte betalas/bokföras under 2011 på en intäkt som jag ännu inte fakturerat. Jag fick ett råd att boka den upplupna intäkten för 2011 på ett momsfritt konto (3071). Momsen är varken en intäkt eller kostnad i din verksamhet, utan en skatt som du tar ut av kunden och för vidare till staten.

Moms förutbetalda kostnader

Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband med bokslutsarbete.
Yrkesutbildningar komvux eskilstuna

Moms förutbetalda kostnader

Är beloppet lägre är det valfritt. Bland skulderna i balansräkningen finns posten Övriga skulder. Se hela listan på medarbetare.ki.se Momsen är 25 000 SEK (25 %) och har tidigare redovisats som utgående moms. Varuvärdet om 100 000 SEK är en förutbetald intäkt i redovisningsenheten eftersom varorna i dessa förskottsfakturor kommer att levereras först under nästkommande räkenskapsår.

1710, Förutbetalda hyreskostnader. Ett exempel på detta är att du har kostnader som du betalt för i år, men som kallas upplupna kostnader och intäkter, och förutbetalda intäkter och kostnader.
Bolaneforsakring


Upplupna kostnader. Har en vara eller tjänst levererats under perioden men fakturan är ännu inte bokförd eller har inte ens kommit, avser det en upplupen kostnad 

1650 Momsredovisning. 1710 Förutbetalda hyreskostnader. 1730 Förutbetalda 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1910 Kassa.


Be om vägledning

1679 Ingående moms, import 25% 168 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 1681 Fordran moms, redovisningskonto skattskyldig verksamhet 1687 Redovisningskonto, momsersättning skattefri verksamhet 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 171 Förutbetalda kostnader 1711 Förutbetalda kostnader

Om du köper in maskiner och inventarier för mer än ett halvt prisbasbelopp (23 650 kronor för inkomståret 2020 och 23 800 kronor för inkomståret 2021) måste du däremot fördela utgiften över flera år. Förutbetalda kostnader. Förutbetalda kostnader är utgifter som är bokförda och betalda men som inte utgör en kostnad för detta år, det vill säga att det resurser eller tjänster som företaget fick för betalningen är varken förbrukade respektive utnyttjade. Förutbetalda kostnader är en typ av interimsfordran. En faktura på 13 000 kr + moms 3 250 kr inkommer som avser friskvårdsaktiviteter för personalen under de senaste kvartalet. Beloppet 13000 kr ska debiteras på konto Beloppet 13000 kr ska krediteras på konto Moms vid periodisering av förutbetald intäkt Hej! Jag har en intäkt från 2008 som är bokförd som intäkt.